موسس و مدیر گروه آموزشی فکر پرواز

دارای مدرک ارتباطات از آکادمی mpt اتریش

نویسنده کتاب تمومش کن

سخنران و مربی فن بیان و سخنرانی